عنوان: انصراف از سفر، پس از افطار در حد ترخص
سوال :
حکم روزه مسافري که بعد از حد ترخص روزه خود را افطار کرده، ولی پس از طي دو فرسخ از سفر منصرف شده و بر می‌گردد، چيست؟ چه وظیفه‌ای از حیث ادامه روزه و قضا وکفاره دارد؟
پاسخ:

قضا دارد نه کفاره.