عنوان: قصد مسافرت بعد از حدّ شرعي
سوال :
اگر شخصي بدون قصد سفر به محلي رود که بيش از حد شرعي مسافرت کرده باشد و از آن به بعد قصد مسافرت کند، آيا مي‌‌تواند در همان محل روزه خود را افطار کند يا بايد از حد ترخص آن محل عبور کند؟
پاسخ:

می‌تواند.