عنوان: افطار روزه پس از گذشتن از حدّ ترخّص
سوال :
آيا مسافر مي‌تواند پس از گذشتن از حد ترخص شهر خود، روزه خود را افطار کند؟
پاسخ:

مي‌تواند، اگر مسافرت او حد شرعي را داشته باشد.