عنوان: صدق توطّن
سوال :
براي صدق وطنيّت چه مقدار شخص بايد در آن مکان بماند؟
پاسخ:
به مجرد قصد جدی، وطن محقق می‌شود.