عنوان: نحو? اعراض از وطن اصلي
سوال :
اعراض از وطن اصلي چگونه محقّق مي‌شود؟
پاسخ:
اگر وطن او مثل سایر شهرها شد؛ نظیر اینکه اصفهانی است، رفته است تهران و از اصفهان اعراض كرده است و اصفهان و خراسان در نظر او یکسان است، اعراض محقّق می‌شود.