عنوان: تبعيّت وطن افراد تحت تکفّل مرد
سوال :
آيا وطن زن تابع شوهر است؟
پاسخ:
بلی، زن و بچه‌هاي تحت تکلّف مرد، تابع مرد هستند.