عنوان: محاسب? غلط روزهاي قصد اقامت
سوال :
مسافري در مشهد به حساب خود ده روز خواهد ماند و تمام نمازهايش را خوانده و روزه‌هايش را گرفته است، اما روزي که مي‌خواهد برگردد مي‌بيند مجموع روز‌هايي که مانده، نه روز بوده است و امکان ماندنش نيز نيست. تکليف نماز و روزه‌هايي که انجام داده، چيست؟
پاسخ:
نمازها و رروزه‌ها قضا ندارد، بلکه تا آنجا هست، بايد تمام بخواند و روزه بگيرد.