عنوان: موارد مستثني خمس
سوال :

به‌ كدام‌ يك‌ از موارد ذيل‌ خمس‌ تعلّق‌ نمي‌گيرد؟

الف‌) پس‌ انداز جهت‌ ازدواج‌ و تأمين‌ جهيزيه‌.

ب‌) هديه‌.

ج‌) ارث‌.

د) پس‌ انداز براي‌ انجام‌ حج‌ّ و امورات‌ آن‌.

هـ) پس‌ انداز جهت‌ فزوني‌ سرمايه شخصي‌.

و) حقوق‌ كارمندان‌.

ز) شهريه طلبه‌.

ح‌) اتومبيل‌ زير پا.

ط‌) پولي‌ كه‌ به‌ كسي‌ قرض‌ داده‌.

 


پاسخ:

كليه مواردي‌ كه‌ ذكر شد خمس‌ دارد جز هديه‌ و ارث‌ و اتومبيل‌ زير پا