عنوان: وظيف? دانشجويي که بعد از اتمام تحصيل به دانشگاه مي‌رود
سوال :
دانشجويی که در طول تحصیل نمازش تمام است و روزه‌اش را می‌گیرد، پس از اتمام درسش یک ترم یا دو ترم باید برای تکمیل پروژه و یا تکمیل پروندۀ فارغ التحصیلی هر چند وقت یک بار، سری به محل تحصیل بزند. آیا در آن مدت هم می‌تواند نمازش را تمام بخواند و روزۀ ماه رمضان را بگیرد؟
پاسخ:
نماز او تمام است و باید روزه بگیرد.