عنوان: روز? استادي که به صورت هفتگي مسافرت مي‌کند
سوال :
اساتید دانشگاه که هفته‌ای یک یا دو مرتبه به صورت پروازی به شهرهای دیگر سفر می‌کنند، در مورد نماز و روزه چه وظیفه‌ای دارند؟
پاسخ:
باید نمازها را تمام بخوانند و روزه بگیرند.