عنوان: فعل حرام در سفر غير حرام
سوال :
اگر کسی برای شرکت در مجلسی که ذاتاً حرام نیست، به مسافرت برود (مثلاً مجلس عقد) ولی بداند که در آن مجلس فعل حرام انجام می‌شود (مثلاً موسیقی حرام) و او نیز نه قدرت جلوگیری دارد و نه می‌تواند مجلس را ترک کند، در این صورت سفر او سفر حرام محسوب می‌شود و نماز او تمام است و روزه‌های خود را باید بگیرد یا خیر؟
پاسخ:
سفر او سفر حرام نیست، گرچه بتواند جلوگیری کند، ولی شرکت در آن مجلس حرام است، مگر مجبور باشد.