عنوان: قضاي نماز و روزه در سفر حرام
سوال :
در سفر معصيت که نماز تمام است و شخص روزه را مي‌گيرد، آيا پس از مراجعت نياز به اعادۀ نماز يا روزه هست يا همان کفايت مي‌کند؟
پاسخ:

کفايت مي‌کند.