عنوان: حکم نماز و روزه در مکان غصبي
سوال :
شخصي براي انجام کار مباح يا کسب درآمد سفر مي‌کند، ولي محل زندگي او در سفر، غصبي است. آيا نماز و روزۀ او تمام است؟
پاسخ:
اگر ده روز نمي‌ماند، بايد شکسته بخواند و روزه را افطار کند.