عنوان: قضا و کفار? افراد ناتوان جسمي و مالي
سوال :
پيرمردها و پيرزن‌هايي که نمي‌توانند روزه بگيرند و نمي‌توانند حتي همۀ کفارۀ آن را بدهند، آيا روزه از ايشان ساقط مي‌شود؟
پاسخ:
ساقط است و قضا هم ندارد؛ کفاره هم ندارد.