عنوان: قضا و کفار? روزه‌هايي که تا سال بعد نمي‌تواند بگيرد
سوال :
کسي که در ماه مبارک رمضان به واسطۀ عذري نتواند روزه بگيرد و تا ماه مبارک رمضان بعدي به واسطۀ عذر ديگري نتواند روزه‌هاي خود را قضا کند، در خصوص قضا و کفاره چه وظيفه‌اي دارد؟
پاسخ:
قضا ندارد و در صورت تمکّن، برای هر روز 750گرم گندم به فقير بدهد.