عنوان: حائض شدن روزه‌دار قبل از روزه
سوال :
زن روزه‌داري که يکي دو ساعت مانده به اذان مغرب حيض شود، تکليف روزه‌اش چيست؟
پاسخ:
روزۀ او باطل مي‌شود، گرچه قبل از مغرب هم باشد.