عنوان: ترديد در زمان حيض
سوال :
اگر زني بعد از اذان مغرب متوجه شود که خون حيض از او خارج شده، ولي نمي‌داند که آيا قبل از اذان مغرب بوده يا بعد از آن، تکليف روزۀ آن روز او چه مي‌شود؟
پاسخ:
روزۀ او صحيح است.