عنوان: تأخير عادت ماهيانه با خوردن قرص
سوال :
برخي از زن‌ها براي اينکه بتوانند روزه بگيرند، عادت خود را با خوردن قرص عقب مي‌اندازند. آيا روزه گرفتن با اين حال صحيح است؟
پاسخ:
صحيح است.