عنوان: خوف ضرر براي جنين
سوال :
زن باردارى كه نمى‏داند روزه براي جنين او ضرر دارد يا خير، آيا روزه گرفتن بر او واجب است؟
پاسخ:
بايد از دکتر متديّن و متخصّص بپرسد و هر چه گفت عمل کند.