عنوان: روزه‌داري زن باردار
سوال :

زني در حالي که هم باردار بوده و هم كودك خود را شير مى‏داده است، روزۀ ماه رمضان را گرفته است و هنگام زايمان، فرزندش مرده به دنيا آمده است. حال در صورت صلاحديد حکم موارد زير را بيان فرماييد:

الف: اگر احتمال ضرر مي‌داده و روزه گرفته، آيا روزه‏اش صحيح است يا خير؟

ب: با وجود احتمال ضرر، آيا ديۀ فرزند مرده بر ذمّۀ او هست يا نه؟

ج: اگر احتمال ضرر نمى‏داده، ولى بعداً معلوم شده كه روزه گرفتن براى جنين ضرر داشته، حکم روزه و ديۀ او چيست؟


پاسخ:

صحيح است.

ديه ندارد.

روزۀ او صحيح بوده و ديه ندارد.