عنوان: روزه‌داري زن شيرده
سوال :
کسي که به تازگي بچه‌دار شده و با بنيۀ ضعيفي که دارد اگر روزه بگيرد شيرش کم يا خشک مي‌شود، چه وظيفه‌اي دارد؟
پاسخ:
بايد روزۀ خود را افطار کند.