عنوان: روزه در ماه هفتم بارداري
سوال :
زن بارداري که در ماه هفتم، دكتر به او گفته روزه براي او ضرر دارد، آيا مى‌تواند روزه بگيرد؟
پاسخ:
نمي‌تواند.