عنوان: قضا و کفار? روزه‌هاي دوران بارداري و شيردهي
سوال :
زنى كه به خاطر باردارى يا شير دادن به بچه، سه سال روزه‌هايش را نگرفته و از ماه رمضان امسال تا ماه رمضان ديگر نتوانسته قضا کند، از نظر قضا و کفاره چه وظيفه‌اي دارد؟ آيا چيز ديگرى هم بر عهدۀ او هست؟
پاسخ:
قضا ندارد و اگر وضع مالي او متوسط است، براي هر روزه، معادل 750 گرم گندم يا پول آن را به فقرا بدهد.