عنوان: قضا و کفار? روزه‌هاي دوران بارداري و شيردهي
سوال :
زني که در دوران بارداري و شيردهي (مجموعاً دو سال) روزه‌هايش را نگرفته، حالا بايد همۀ آن روزه‌ها را قضا کند و براي هر روز آن يک مد طعام بدهد؟ اگر نتواند همۀ روزه‌ها را قضا کند و يا از نظر مالي نتواند براي دو سال کفاره بدهد، چه بايد بکند؟
پاسخ:
اگر تا ماه رمضان بعدی برای قضای روزه ها معذور بوده، قضا ندارد. ولی در صورت تمکّن باید برای روزه 750 گرم گندم یا پول آن را به فقیر بدهد.