عنوان: کفّاره روز? زن باردار
سوال :
كفاره براي زني که به علت زايمان نتوانسته روزه بگيرد، چه مقدار است؟
پاسخ:
به ازاء هر روز معادل 750 گرم گندم يا پول آن.