عنوان: مصرف کفار? روزه
سوال :
کفارۀ قضاي روزه را آيا مي‌توان در غير طعام مثل کمک به نيازمند و امور خير صرف کرد؟
پاسخ:
کمک به نيازمندان اشکال ندارد.