عنوان: مصرف کفاره در امور ديگر فقير
سوال :
پولي که به عنوان کفاره و بابت طعام به فقير پرداخت مي‌شود، آيا فقير مي‌‌تواند در امور ديگري که بيشتر نياز دارد، صرف کند؟
پاسخ:
مي‌تواند.