عنوان: مصرف کفار? عمد
سوال :
اينکه در رسالۀ عمليه فرموده‌ايد يکي از موارد کفارۀ عمد، اطعام شصت فقير است، آيا مي‌توان به اندازۀ شصت فقير به يک فقير پول يا طعام داد؟
پاسخ:
نمي‌شود.