عنوان: پرداخت پول نقد يا خوراکي ديگري بابت کفاره
سوال :
پرداخت پول نقد كفارۀ روزه به فقير، كفايت از وظيفه مى‌كند؟ ساير خوراکي‌ها مثل گوشت، برنج، عدس، نخود و ... چطور؟
پاسخ:
همۀ اينها کفايت مي‌کند.