عنوان: عشريه مکفي از خمس است؟
سوال :

آيا عشريه‌ كه‌ نزد صوفيه‌ مرسوم‌ است‌ ريشه اسلامي‌ دارد؟ و آيا مكفي‌ از خمس‌ است‌؟


پاسخ:

ريشه ندارد و كفايت‌ از خمس‌ نمي‌كند.