عنوان: اجير کردن براي گرفتن روزه‌هاي شخص زنده
سوال :
اينجانب در جواني محل خدمتم در پالايشگاه آبادان بود و به‌ علّت شرايط نامساعد روزه نگرفته‌ام و اکنون به علت پيري و بيماري قادر به روزه گرفتن نيستم. آيا در زمان حيات مي‌توانم براي جبران به افرادي که روزۀ استيجاري انجام مي‌دهند واگذارم؟ چون اين خطر هست که بعد از فوت وکيل و وصي از انجام آن طفره ‌رود. لطفاً نظر خود را مرقوم فرماييد؟
پاسخ:
جايز نيست.