عنوان: خمس سود پول حاصله از کشاورزي
سوال :

سود پولي‌ كه‌ از كشاورزي‌ به‌ دست‌ آمده‌، آيا متعلّق‌ خمس‌ است‌؟


پاسخ:

اگر زائد بر مؤنه سال‌ باشد خمس‌ دارد.