عنوان: اعلام رصدخانه‌هاي معتبر خارجي
سوال :
اگر يکي از رصدخانه‌هاي بزرگ و معتبر خارجي اعلام کنند که امشب در ايران، شب اول ماه است، ولي در آنجا با چشم غير مسلح ماه را نمي‌توان ديد، آيا مي‌توان به آن اعتماد نمود؟
پاسخ:
نمي‌توان اعتماد به آن کرد.