عنوان: پرداخت خمس بدون اجازه پدري که خمس نمي دهد جايز نيست
سوال :

پدرم‌ به‌ پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ اهمّيّتي‌ نمي‌دهند، تكليف‌ اينجانب‌ چيست‌؟ آيا وظيفه‌اي‌ بر عهده من‌ است‌؟ آيا مي‌توانم‌ بدون‌ اطّلاع‌ ايشان‌ تا آنجا كه‌ مي‌توانم‌ از اموال‌ ايشان‌ بپردازم‌؟


پاسخ: استفاده شما از مال‌ پدرتان‌ جايز است‌. ــ(و نمي‌توانيد بدون‌ اجازه او از اموالش‌ چيزي‌ برداريد.)