عنوان: فروبردن سر در آب در هنگام روزه‌داري
سوال :
در رسالۀ توضيح المسائل حضرت‌عالي ديدم که فرو بردن سر در آب را مبطل روزه نمي‌دانيد. آيا اين فتوا در صورت ضرورت است يا روزه‌دار مي‌تواند بدون هيچ عذري تمام سر خود را در آب فرو برد؟
پاسخ:
گرچه در صورت غيرضرورت اين کار خوب نيست، ولي روزۀ او باطل نمي‌شود.