عنوان: خواندن روضه در هنگام روزه‌داري
سوال :
خواندن روضه و زبان حال ائمه( که معمولاً به ائمۀ معصومين( نسبت مي‌دهند، آيا مبطل روزه است؟
پاسخ:

مبطل نيست.