عنوان: تزريق آمپول در هنگام روزه‌داري
سوال :
آیا تزریق آمپول اعم از تقويتي، مغذي، دارويي و ... در ماه رمضان ضرری به صحت روزه می‌رساند؟
پاسخ:

زدن آمپول مطلقاً روزه را باطل نمي‌کند.