عنوان: استفاده از حنا و رنگ مو در هنگام روزه‌داري
سوال :
گذاشتن حنا و رنگ مو در حال روزه براي خانم‌ها اشکالي دارد؟
پاسخ:

اشکالي ندارد.