عنوان: پر کردن دندان هنگام روزه‌داري
سوال :
آيا پر کردن دندان در حال روزه به صحت آن اشکالي وارد مي‌کند؟
پاسخ:

اشکال ندارد.