عنوان: شنيدن موسيقي براي روزه‌دار
سوال :
شنيدن موسيقي براي روزه‌دار چه حكمي دارد؟
پاسخ:
گناه است، ولي روزه را باطل نمي‌کند.