عنوان: قطره ريختن در چشم در هنگام روزه‌داري
سوال :
قطره ريختن در چشم در روزۀ ماه رمضان، روزه را باطل مى‌كند؟
پاسخ:
روزه را باطل نمي‌کند.