عنوان: تنفس مصنوعي روزه‌دار
سوال :
آيا تنفّس مصنوعی روزه را باطل می‌كند؟
پاسخ:

باطل نمي‌کند.