عنوان: شستشوي معده با سند در حال روزه
سوال :
آيا شستشوي معده با سُند که مايعي را توسط آن در معده وارد مي‌کنند و پس از شستشو دوباره با همان دستگاه آن مايع را خارج مي‌کنند، به صحت روزه ضرر مي‌رساند؟
پاسخ:

ضرر نمی‌زند.