عنوان: حکم رفتار با روزه‌خوار عمدي
سوال :
کسي که آشکارا و بين مردم در ماه مبارک رمضان روزه‌خواري مي‌کند، حکم او چست؟ و بايد با او چگونه برخورد شود؟
پاسخ:

حکومت اسلامی باید او را تعزیر کند و بر همۀ مردم است که امر به معروف و نهی از منکر کنند.