عنوان: همکاري همسر با شوهر روزه‌خوار
سوال :
زني که همسرش عمداً روزه نمي‌گيرد، آيا مي‌تواند براي او ناهار درست کند؟ و آيا اين کار اشکال شرعي دارد و اعانت بر اثم به حساب مي‌آيد يا مي‌تواند از اين کار سر باز زند؟
پاسخ:

برای زن این کار حرام نیست، ولی امر به معروف و نهی از منکر با مهربانی اگر تأثیر داشته باشد، واجب است.