عنوان: دو روز? واجب در يک روز
سوال :
لطفاً بفرماييد چگونه مي شود دو روزۀ واجب در يک روز واقع شود؟
پاسخ:

نذر کرده است مثلاً اوّل مهرماه روزه بگيرد. ولي مصادف شده با اول ماه مبارک که بايد نيت ماه مبارک کند و نذر هم محسوب مي‌شود.