عنوان: برهنه كردن بدن در عزاداري
سوال :
برهنه كردن بدن در مكان هاي عزاداري امام حسين«عليه السلام» چه حكمي دارد، حتي اگر فقط مرد بدن مرد را ببيند؟
پاسخ:

نباشد بهتر است.