عنوان: خمس اجاره خانه
سوال :

آيا كرايه‌ منزلي‌ كه‌ از مستأجر مي‌گيريم‌ خمس‌ دارد؟ و اگر اين‌ كرايه‌ نزد مستأجر بماند يا نتواند به‌ موقع‌ بدهد و سال‌ از آن‌ بگذرد و بعداً يك‌ جا پرداخت‌ كند، آيا خمس‌ دارد؟


پاسخ:

كرايه‌اي‌ كه‌ مي‌گيريد اگر نزد شما و يا نزد مستأجر شما سال‌ روي‌ آن‌ بگذرد خمس‌ دارد و الاّ خمس‌ ندارد.