عنوان: کشاورزي با بذر غصبي
سوال :

اگر كسي با بذر يا دانه غصبي كشاورزي كند پس از زحمات و هزينه هاي فراوان آن دانه ها يا بذرها تبديل به محصول شود و منفعت داشته باشد آن محصولات ومنفعت آن متعلق به غاصب است يا صاحب دانه؟و آيا غاصب فقط دانه را به صاحب دانه بدهكار است يا بايد مثلاً درختان يا محصولات و منفعت را تحويل صاحب اوليه بدهد؟


پاسخ:

محصول مال غاصب است ولي كليه خسارات وارده را بايد جبران كند.