عنوان: غصب ملک مالکين مشاع
سوال :

با توجّه به اين كه هر يك از مالكان ملك مشاع، در جاى جاى آن ملك سهم مالكانه دارند، در مواردى كه تمام ملك مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آيا هر يك از مالكان آن ملك مى توانند به طور جداگانه نسبت به خلع يد غاصب از تمام ملك مشاع اقدام نمايند؟


پاسخ:

كليه مالكين حق دارند و غاصب بايد جبران خسارت كند.